Skip to main content
x

Giảng viên - Nhà khoa học

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM, HỌC VỊ, CHỨC VỤ

Title

Tran Minh Tung

Giảng viên, Tiến sỹ, Trưởng khoa

PhD

 

Phan To Anh Vu

Giảng viên, Tiến sỹ. Trưởng bộ môn Kỹ thuật công trình Giao thông

PhD

Do Nguyen Van Vuong

Giảng viên, Phó giáo sư, Tiến sỹ

Trưởng bộ môn Cơ sở

Assoc.Prof.PhD

Pham Hai Chien

Giảng viên, Tiến sỹ.

Trưởng bộ môn Thi công và quản lý xây dựng

PhD

Le to Quyen

Giảng viên, Tiến sỹ.

Phụ trách bộ môn Quy hoạch vùng và Đô thị

PhD

Bui Quoc Bao

Giảng viên, Phó giáo sư, Tiến sỹ

Assoc. Prof. PhD.

Dinh Van Hau

Giảng viên, Thạc sỹ

 

MA

Nguyen Khanh Hung

Giáo sư

PhD

Pavel Brandstetter 

 Giáo sư

PhD

Yung Pin Tsai 

Giáo sư

PhD

Timon Rabczuk 

 Giáo sư

PhD

Magd Abdel Wahab 

 Giáo sư

PhD

Nailia Rakhimova 

 Giáo sư

PhD

 

Abdellah Abarkan

Giảng viên thỉnh giảng

Addjuntion Prof.

Geert Wets

Giảng viên thỉnh giảng

Addjuntion Prof.

Oswald Devisch

Giảng viên thỉnh giảng

Addjuntion Prof.

To Quy Dong

Phó giáo sư

PhD

Pham Ngoc Anh

Phó giáo sư

PhD

Dr. Ducksu Seo

Giảng viên thỉnh giảng

PhD

Tran Chuong

Cố vấn

PhD

 Masayuki Nogami 

Giảng viên,Tiến sỹ

PhD

 Chien-Wen Shen 

Giảng viên,Tiến sỹ

PhD

 Nguyen Sy Tuan

Giảng viên,Tiến sỹ

PhD

Nguyen Thanh Son

Giảng viên,Tiến sỹ

PhD

 Dang Ngoc Canh

Giảng viên,Tiến sỹ

PhD

George Gontcharov 

Giảng viên,Tiến sỹ

PhD

 Ivan Zelinka 

Giảng viên,Tiến sỹ

PhD

Cristian Timmermann 

Giảng viên,Tiến sỹ

PhD

To Ba Van

Giảng viên,Tiến sỹ

PhD

 Afrooz Moatari Kazerouni 

Giảng viên,Tiến sỹ

PhD

 Nasimullah  

Giảng viên,Tiến sỹ

PhD

Thai Huu Tai

Giảng viên,Tiến sỹ

PhD

Tran Thanh Toan

Giảng viên,Tiến sỹ

PhD

Le Tuan Phuong Nam

Giảng viên,Tiến sỹ

PhD

 

Tran Quang Duc

Giảng viên,Tiến sỹ

PhD

Chan Siew Pang 

Giảng viên,Tiến sỹ

PhD

Le Duc Hien

Giảng viên,Tiến sỹ

PhD

Ngo Tan Duoc

Giảng viên,Tiến sỹ

PhD

Tran Tan Huy

Giảng viên,Tiến sỹ

PhD

Nguyen Thai Hiep

Giảng viên,Tiến sỹ

MA

Bui Quang Tuan

Giảng viên,Thạc sỹ

MA

Vo Hoang Khanh

Giảng viên,Tiến sỹ

PhD

 

Vo Thanh Nam

Giảng viên,Thạc sỹ

MA

Tran Van Duc

Giảng viên,Tiến sỹ

PhD

Mehrtash Soltani 

Giảng viên,Tiến sỹ

PhD

Tran Thi Thuy Linh 

Giảng viên,Tiến sỹ

PhD

Mohammad Reza Safaei 

Giảng viên,Tiến sỹ

PhD

 Puneet  Kaur 

Giảng viên,Tiến sỹ

PhD

 Le Duc Thong

Giảng viên,Tiến sỹ

PhD

 Sergey  Alexandrov  

Giảng viên,Tiến sỹ

PhD

 Nguyen Duy Vinh 

Giảng viên,Tiến sỹ

PhD

Nguyen Huy Chieu

Giảng viên,Tiến sỹ

PhD

Lee Sung  Kyu 

Giảng viên,Tiến sỹ

PhD

Tran Nguyen Hoang Uyen

Giảng viên,Thạc sỹ

MA

Nguyen Dinh Phi

Giảng viên,Thạc sỹ

MA

Nguyen Thanh Qui

Giảng viên,Thạc sỹ

MA

Tran Minh Hoang

Giảng viên,Thạc sỹ

MA

Le Thi Thanh Tram

Giảng viên,Thạc sỹ

MA

Nguyen Viet Binh

Giảng viên,Thạc sỹ

MA

Huynh Huu Thao Nguyen 

Giảng viên,Thạc sỹ

MA

To Huong Chi

Giảng viên,Thạc sỹ

MA

Do Thi Phuong Lam

Giảng viên,Thạc sỹ

MA

Pham Duc Long

Giảng viên,Thạc sỹ

MA

Le to Quyen

Giảng viên,Thạc sỹ

MA

Hoang Thi Phuong Thao

Giảng viên,Thạc sỹ

MA

Lam Quy Thuong

Giảng viên,Thạc sỹ

MA

Nguyen Thi Hong Diep

Giảng viên,Thạc sỹ

MA

Le Hoang Nam

Giảng viên,Thạc sỹ

MA

Nguyen Dinh Nam

Giảng viên,Thạc sỹ

MA

Pham Van Phi

Giảng viên,Thạc sỹ

MA

Doan Le Vinh Lam

Giảng viên,Tiến sỹ

PhD

Dang The Hien

Giảng viên,Thạc sỹ

MA

Hoang Duc Quang

Nghiên cứu viên, Tiến sỹ

PhD

Nguyen Tan

Giảng viên, Nghiên cứu viên, Tiến sỹ

PhD

Nguyen Thi Ngoc Giang

Giảng viên,Thạc sỹ

ME

Nguyen Hai Binh

Giảng viên,Thạc sỹ

MA

Tran Quoc Toan Giảng viên,Thạc sỹ ME
Vo Van Thao Giảng viên,Thạc sỹ ME

Nguyen Ho Bac

Giảng viên,Tiến sỹ

PhD

 

Nguyen Thi Bich Lien

Giảng viên,Thạc sỹ

ME

Thai Hoang Chien

Giảng viên,Tiến sỹ

ME

Tran Ngoc Binh

Lecturer

ME

Lu Xuan Dai

Lecturer

ME

Dorothée Alex 

Lecturer

ME

Nguyen Cao Tan

Giảng viên,Thạc sỹ

ME

 Le Hoang An 

Nghiên cứu viên

ME

Tags