Skip to main content
x

Quốc tế hóa

Quốc tế hóa

100
Đối tác nghiên cứu quốc tế
553
Giảng viên / Chuyên gia quốc tế
1073
Sinh viên quốc tế
Hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế

Nhà trường thông qua mở rộng hợp tác, liên kết giáo dục, trao đổi giảng viên-sinh viên, hợp tác khoa học-công nghệ với các đại học Top 500 thế giới.

Phát triển nhân lực quốc tế

Phát triển nhân lực quốc tế

Thu hút nhân lực quốc tế, quốc tế hóa lực lượng giảng viên - nghiên cứu viên tại chỗ, mở rộng đội ngũ giáo sư thân hữu quốc tế.

Hoạt động

Hợp tác nghiên cứu

Hợp tác nghiên cứu

Giảng viên quốc tế

Giảng viên quốc tế

Sinh viên quốc tế

Sinh viên quốc tế