Skip to main content
x

Hội đồng khoa học

  1. TS Trần Chương                                         Chủ tịch hội đồng
  2. PGS. TS Trần Văn Khải                              Ủy viên
  3. TS. Trần Minh Tùng                                    Ủy viên
  4. TS. Ngô Lê Minh                                         Ủy viên
  5. TS. Lưu Nguyễn Nam Hải                           Ủy viên
  6. TS. Đỗ Nguyễn Văn Vương                        Ủy viên
  7. TS. Trịnh Tú Anh,                                        Ủy viên, thư ký