Skip to main content
x
Kế hoạch đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Kỹ thuật công trình giao thông Chương trình liên kết cấp 01 bằng

Chương trình liên kết cấp 01 bằng
Ngôn ngữ: tiếng Việt
Thời gian: 1.5 năm (ở TDTU)
Phần khối kiến thức chung                                                     : 13 tín chỉ
Phần khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành           : 32 tín chỉ

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO- NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG- CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Mã ngành:7580205
Chương trình: Chương trình tiêu chuẩn
 

Tuyển sinh đại học - Chương trình tiêu chuẩn - Ngành Kỹ thuật công trình giao thông 2021

THÔNG TIN CHUNG:
Ngành đào tạo (Major in)       : Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông
Hình thức (Mode of study)     : Chính quy
Mã trường                              : DTT
Mã ngành                               : 7580205
Thời gian đào tạo                   : 4.5 năm (9 học kỳ)
Văn bằng                                : Kỹ sư 
Đặc trưng ngành                    : Hiện đại - Thực tiễn - Sáng tạo
Slogan                                    : Giao thông phồn thịnh, xã hội phồn vinh

Chương trình đào tạo 2018 ngành Kỹ thuật Xây dựng chương trình Tiêu chuẩn

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:                
Ngành: Kỹ thuật xây dựng, Mã ngành: 7580201                
Chương trình: Chương trình tiêu chuẩn 

Chương trình đào tạo 2018 Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông chương trình Tiêu chuẩn

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Mã ngành:7580205
Chương trình: Chương trình tiêu chuẩn

Subscribe to KY THUAT CONG TRINH GIAO THONG