Skip to main content
x
Thông báo về việc bảo vệ Đồ án tốt nghiệp, Đồ án tổng hợp học kỳ 2/2020-2021, khoa Kỹ thuật công trình
Thông báo về việc bảo vệ Đồ án tốt nghiệp, Đồ án tổng hợp học kỳ 2/2020-2021 ngành Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quy hoạch vùng & đô thị, Kiến trúc.
Kế hoạch TSNN đợt 1B năm học 2019 - 2020
Tập sự nghề nghiệp, học kỳ 2 (2019 - 2020)
Kế hoạch Tập sự nghề nghiệp, Đồ án tốt nghiệp/ môn thay thế tốt nghiệp đợt 1B, năm học 2019 - 2020
Tập sự nghề nghiệp, Đồ án tốt nghiệp/ môn thay thế tốt nghiệp đợt 1B
Kế hoạch tập sự nghề nghiệp đợt tháng 9/ 2019
(Trích kế hoạch số 2246/KH-TĐT ngày 12/8/2019)
Kế hoạch chi tiết & danh sách TSNN đợt 2B, năm học 2018 - 2019
Kế hoạch chi tiết & danh sách TSNN đợt 2B
Thông báo lịch gặp giảng viên hướng dẫn Tập sự nghề nghiệp (TSNN) đợt 3/2018
lịch gặp giảng viên hướng dẫn Tập sự nghề nghiệp (TSNN)
Kế hoạch tập sự nghề nghiệp (TTTN) đợt 3 năm học 2017 - 2018
Kế hoạch tập sự nghề nghiệp (TTTN) đợt 3 năm học 2017 - 2018
Subscribe to TSNN