Skip to main content
x

Thông báo lịch gặp giảng viên hướng dẫn Tập sự nghề nghiệp (TSNN) đợt 3/2018

- Lịch gặp giảng viên hướng dẫn TSNN:

+ Ngành xây dựng: 15h00, thứ 3 ( 19/06/2018), phòng D0102

+ Ngành cầu đường: 15h00, thứ 3 ( 19/06/2018), phòng D0101

+ Ngành quy hoạch: 15h00, thứ 3 ( 19/06/2018), phòng D0201

+ Ngành Kiến trúc: 15h00, thứ 3 ( 19/06/2018), phòng D0202

* Sinh viên lên VPK đăng ký tên đề tại và nơi thực tập từ ngày 19/6/2018 - 06/7/2018 (sinh viên không đăng ký đề tài sẽ không có điểm TSNN)

- Danh sách sinh viên đã đăng ký TSNN và đủ điều kiện TSNN: tải về

Tags