Skip to main content
x

Hợp tác quốc tế

Đối tác quốc tế thân hữu: Đại học Hasselt (top 500 thế giới), Đại học kỹ thuật Ostrava, Viện công nghệ Bleking, Đại học Trieste

Các đối tác quốc tế đang hợp tác: Đại học Handong, Đại học Cnam, Đại học Milan Polimitechnique, Đại học Thamassat, Đại học kỹ thuật Malaysia, Đại học Liege, Đại học công nghệ Chaoyang, đại học quốc gia Ilan, đại học Bắc Đan Mạch, ADU group