Skip to main content
x
ss_img_03
ss_img_02
ss_img_01

Trang chủ

Tin tức

Kế hoạch TSNN, KLTN/ĐATN/môn thay thế TN Đợt 1A năm học 2018-2019
Căn cứ theo Kế hoạch năm học 2018-2019, Khoa Kỹ thuật công trình thông báo Kế hoạch Tập sự nghề nghiệp (TSNN), Đồ án tốt nghiệp/môn thay thế tốt nghiệp (KLTN/ĐATN/môn thay thế TN) Đợt 1A năm học 2018 - 2019 dành cho hệ chính quy như sau:
Trang Tin Tức

Sự kiện

Trang Sự kiện

5 bộ môn

Bộ môn cơ sở

Bộ môn cơ sở

Bộ môn xây dựng

Bộ môn xây dựng

Bộ môn cầu đường

Bộ môn cầu đường

Bộ môn quy hoạch

Bộ môn quy hoạch

Bộ môn kiến trúc

Bộ môn kiến trúc