Skip to main content
x

Thông báo xử lý học vụ sinh viên thuộc diện quá hạn đào tạo, sinh viên nghỉ học tạm thời quá thời hạn

I. XỬ LÝ HỌC VỤ:
1. Trình độ đại học
- Hệ chính quy: 
• Chương trình 4,5 năm: sinh viên khóa 14 tuyển sinh năm 2010 trở về trước ( 10080101, 10080201, 10080301…)
- Hệ vừa làm vừa học: 
• Chương trình đào tạo 4,5 năm: Sinh viên khóa 7 (2009 – 2014), sinh viên chính quy chuyển hệ ( 09380101, 09380201, 09380301…)

2. Trình độ cao đẳng: sinh viên từ khóa 9 tuyển sinh năm 2013 trở về trước. (10880101, 11880101, 12880101, 12880102, 13880101, 13880102...)
II.HÌNH THỨC XỬ LÝ:
1. Buộc thôi học (xóa tên): Nhà trường sẽ ra quyết định buộc thôi học sinh viên thuộc đối tượng ở phần I chưa hoàn thành chương trình học, sinh viên nghỉ học tạm thời không nhập học lại theo đúng thời gian quy định.
2. Cứu xét: xem xét cứu xét, cụ thể các trường hợp sau:
2.1. Gia hạn đào tạo:

- Sinh viên nghỉ học tạm thời để thi hành nghĩa vụ quân sự
- Sinh viên được hưởng đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh
2.2. Chuyển bậc, chuyển hệ đào tạo:
- Sinh viên nằm trong diện buộc thôi học được phép chuyển bậc, chuyển hệ đào tạo ( đối với các ngành có đào tạo hệ VLVH, cao đẳng thuộc Bộ LĐ –TB, XH). Thời hạn đào tạo tối đa cho phép, được tính theo khóa tuyển sinh của bậc đào tạo được chuyển đến.
2.3. Hạn chót nộp đơn chuyển bậc đào tạo 07/11/2018
 

Tags