Skip to main content
x
Thông báo xử lý học vụ sinh viên thuộc diện quá hạn đào tạo, sinh viên nghỉ học tạm thời quá thời hạn
I. XỬ LÝ HỌC VỤ: 1. Trình độ đại học - Hệ chính quy:  • Chương trình 4,5 năm: sinh viên khóa 14 tuyển sinh năm 2010 trở về trước ( 10080101, 10080201, 10080301…) - Hệ vừa làm vừa học:  • Chương trình đào tạo 4,5 năm: Sinh viên khóa 7 (2009 – 2014), sinh viên chính quy chuyển hệ ( 09380101, 09380201, 09380301…)
Subscribe to XLHV