Skip to main content
x
Xử lý học vụ buộc thôi học sinh viên trễ tiến độ tháng 4/2019
Xử lý học vụ trễ tiến độ
Thông báo xử lý học vụ sinh viên thuộc diện quá hạn đào tạo, sinh viên nghỉ học tạm thời quá thời hạn
I. XỬ LÝ HỌC VỤ: 1. Trình độ đại học - Hệ chính quy:  • Chương trình 4,5 năm: sinh viên khóa 14 tuyển sinh năm 2010 trở về trước ( 10080101, 10080201, 10080301…) - Hệ vừa làm vừa học:  • Chương trình đào tạo 4,5 năm: Sinh viên khóa 7 (2009 – 2014), sinh viên chính quy chuyển hệ ( 09380101, 09380201, 09380301…)
Subscribe to XLHV