Skip to main content
x

Thông báo lịch gặp giảng viên hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp HK1, năm học 2018 - 2019

+ Ngành xây dựng: 14h00, thứ 3 (09/10/2018), phòng D0505
+ Ngành quy hoạch : 14h00, thứ 3 (16/10/2018), phòng B301
+ Ngành cầu đường:  14h00, thứ 3 (09/10/2018), phòng B502  
+ Ngành kiến trúc:  12h30, thứ 3 (16/10/2018), phòng...

* Từ 09/10 - 19/10 sinh viên lên VPK khoa đăng ký tên đề tài và nộp phiếu đăng ký đề tài tốt nghiệp
* Những sinh viên không đăng ký tên đề tài và nộp phiếu đăng ký đề tài sẽ không đủ điều kiện ra hội đồng bảo vệ.

Tags