Skip to main content
x

Tham quan công trường xây dựng học kỳ 2, năm học 2017 - 2018

                                                           KẾ HOẠCH
                         Tham quan công trường học kỳ 2, năm học 2017 - 2018
Theo kế hoạch năm học, trong học kỳ 2/2017- 2018 sinh viên ngành kỹ thuật công trình xây dựng hệ chính quy, khoa Kỹ thuật công trình sẽ tham gia thực tập công nhân & tham quan công trường xây dựng. Kế hoạch thực hiện như sau:
1.    Ngày 11/06/2018: Giảng viên hướng dẫn làm việc với sinh viên
-    Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng: phòng B204
-    Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông: phòng B205
2.    Thời gian thực tập: từ 11/06/2018 đến 07/07/2018.
3.    Thời gian sinh viên nộp báo cáo  thực tập công nhân cho giảng viên hướng dẫn: 10/07/2018.
Chú ý:
Sinh viên xin giấy giới thiệu tại văn phòng khoa Kỹ thuật công trình (D005).