Skip to main content
x

Kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp đợt tốt nghiệp tháng 4/2019

                                          KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 
                                                Học kỳ 1, năm học 2018 - 2019
                            (Hệ chính quy, Liên thông, VB2, VHVL – TP. Hồ Chí Minh)

  • 10/9 → 12/09/2018: Sinh viên (SV) đăng ký thực hiện Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp (KLTN/ĐATN) trên trang hệ thống thông tin sinh viên (http://student.tdt.edu.vn, chọn phân hệ Đăng ký môn học)

Lưu ý: 
- P. Đại học chỉ xét và công bố Danh sách SV đủ điều kiện làm KLTN/ĐATN đối với SV có thực hiện việc đăng ký. 

- Những SV đủ điều kiện nhưng không hoàn thành học phí KLTN/ĐATN theo kế hoạch (thời gian đóng 25/9- 27/9/2019) sẽ không được làm KLTN/ĐATN và không đủ điều kiện dự thi tất cả môn học trong HK hiện tại, đồng thời học phí KLTN/ĐATN sẽ bị ghi nợ sang học kỳ sau. SV phải đăng ký và đóng tiền để thực hiện lại KLTN/ĐATN trong đợt tiếp theo.

  • 21/9/2018: Thông báo ở bảng tin của khoa, htttsv và trên website khoa thông tin được làm đồ án .  
  • 25/9 → 27/9/2018: Sinh viên đóng học phí tại phòng Tài chính (Mức thu theo qui định của Nhà trường)
  • 01/10/2018: Chuyển dữ liệu SV đóng tiền về Khoa 
  • 09/10/2018: Họp hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp. Phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp
  • 9/10/2018 → 20/01/2019: Sinh viên làm đồ án tốt nghiệp
  • 26/11 → 30/11/2018: Sinh viên nộp Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện  đồ án tốt nghiệp (giữa kỳ)
  • 21/01 → 24/01/2019: Sinh viên nộp đồ án tốt nghiệp (Bảng in và file trên hệ thống chống đạo văn)
  • 21/01/2019 → 27/01/2019: Chấm phản biện, thành lập Hội đồng, chấm đồ án tốt nghiệp

KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH