Skip to main content
x

Thạc sỹ ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

 

1. Giới thiệu
-    Tên ngành tiếng Việt: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
-    Tên ngành tiếng Anh: Transportation Engineering
-    Có 02 hình thức để lựa chọn:
+ Chương trình liên kết cấp 01 bằng
+ Chương trình liên kết cấp 02 bằng

https://www.facebook.com/UP.TDTU/videos/436206623774121/

 

2. Mục tiêu đào tạo
-    Kiến thức: trang bị kiến thức nâng cao về:
+    Chương trình cung cấp một cơ sở vững chắc cho thực hành, nghiên cứu hoặc giảng dạy về kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.
+     Quy hoạch, thiết kế, vận hành, duy tu - bảo dưỡng, mô phỏng và đánh giá các hệ thống giao thông vận tải, hành vi của người tham gia giao thông, bao gồm cả khía cạnh chính sách.
-    Kỹ năng: nâng cao khả năng nghiên cứu về quy hoạch, thiết kế, vận hành, duy tu - bảo dưỡng và đánh giá các hệ thống giao thông vận tải, bao gồm cả khía cạnh chính sách.
-    Tư duy: phát triển khả năng tư duy độc lập, bước đầu hình thành tư duy của những nhà nghiên cứu khoa học.
-    Khả năng đáp ứng nhu cầu KT - XH, hội nhập quốc tế: học viên có thể tham khảo các tài liệu nước ngoài, có khả năng chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học tương đương với cấp trường, có khả năng viết được các báo cáo khoa học hợp với chuẩn quốc tế, đáp ứng được phần nào nhu cầu KT - XH cũng như xu thế hội nhập.

 

3. Tuyển sinh

https://civil.tdtu.edu.vn/tuyen-sinh/sau-dai-hoc/thac-si/nganh-ktxdctgt

 

4. Kế hoạch đạo tạo

4.1  Chương trình liên kết cấp 01 bằng

4.2  Chương trình liên kết cấp 02 bằng

 

1