Skip to main content
x

Chương trình đào tạo 2015 Kỹ thuật Xây dựng chương trình Chất lượng cao

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành: Kỹ thuật xây dựng, Mã ngành: 7580201

Chương trình: Chương trình chất lượng cao

 STT Khối kiến thức Tổng số tín chỉ
    Tổng số tín chỉ Bắt buộc Tự chọn
1 Kiến thức giáo dục đại cương:  67  tín chỉ  
1.1 Môn lý luận chính trị, pháp luật 10 10  
1.2 Khoa học xã hội 2 2  
1.3 Khoa học tự nhiên 15 15  
1.4 Tiếng Anh 30 30  
1.5 Cơ sở tin học 5 5  
1.6 Kỹ năng hỗ trợ 5 5  
1.7 Giáo dục thể chất Cấp chứng chỉ GDTC
1.8 Giáo dục quốc phòng Cấp chứng chỉ GDQP
2 Kiến thức giáo dục chuyên ngành: 85 tín chỉ  
2.1 Kiến thức cơ sở 22 22  
2.2 Kiến thức ngành 55 49 6
2.2.1 Kiến thức chung 14 14  
  Các môn chung và môn bắt buộc 14 14  
2.2.2 Kiến thức chuyên  ngành 41 35 6
  Các môn chung và môn bắt buộc 35 35  
  Các môn học tự chọn 6   6
2.3 Tập sự nghề nghiệp 4 4  
2.4 Khóa luận TN hoặc tự chọn chuyên ngành 4   4
    152 142 10

 CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO