Skip to main content
x

Kế hoạch đăng ký học phần của chương trình 4+1 đợt 1 năm học 2021-2022.

Đối tượng: Sinh viên TDTU từ năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học.

Thông tin chi tiết về chương trình 4+1 tại đây;

Thời gian đăng ký: 09h00 ngày 01/07/2021 đến 17h00 ngày 03/07/2021;

Thời khóa biểu học phần chung: tại đây;

Thời khóa biểu học phần chuyên ngành: tại đây.

Hướng dẫn đăng ký: 

  • Sinh viên xem chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ trước khi đăng ký tại đây;
  • Sinh viên xem thời khóa biểu trước khi thực hiện đăng ký học phần;
  • Sinh viên khoa Ngoại ngữ đọc kỹ điều kiện trước khi đăng ký tại đây;
  • Sinh viên sử dụng tài khoản sinh viên đăng nhập vào Hệ thống thông tin học viên (https://gradstudent.tdtu.edu.vn/ ) để thực hiện đăng ký học phần;
  • Sinh viên thực hiện đăng ký học phần theo hướng dẫn tại đây. Xem thời khóa biểu tổng quát để kiểm tra kết quả đăng ký học phần thành công.

Lưu ý: Sinh viên đã đăng ký học phần thì phải hoàn thành nghĩa vụ học phí và không được hủy học phần.

Kế hoạch chi tiết:

Kế hoạch chi tiết
Nội dung Thời gian
Đăng ký học phần

01-03/07/2021

Kiểm tra kết quả đăng ký học phần

06/07/2021

Thực hiện đóng học phí theo thông báo của Phòng Tài chính (dự kiến)  14-16/07/2021
Thực hiện dạy - học theo thời khóa biểu đối với học phần chung 09/08/2021-26/09/2021
Thực hiện nộp hồ sơ đề nghị cấp học bổng tại đây 27-31/07/2021

Thông tin chi tiết về học bổng và học phí: tại đây.