Skip to main content
x

Thông báo xét tuyển bổ sung chương trình du học luân chuyển campus năm 2020

Hội đồng tuyển sinh chương trình du học luân chuyển campus Trường đại học Tôn Đức thông báo xét tuyển bổ sung chương trình du học luân chuyển campus như sau:

https://admission.tdtu.edu.vn/du-hoc/thong-bao-xet-tuyen-bo-sung-chuong-trinh-du-hoc-luan-chuyen-campus-nam-2020