Skip to main content
x

Kế hoạch và danh sách làm đồ án môn học học kỳ 2, năm học 2019 - 2020

I. Kế hoạch thực hiện đồ án:

Theo kế hoạch giảng dạy, trong học kỳ 2/2019 - 2020 sinh viên khoa Kỹ thuật công trình  làm các đồ án môn học. Kế hoạch thực hiện như sau:
1.Tuần: 03/01/2020 – 17/01/2020 Giảng viên hướng dẫn giảng đề
2.Chính thức tính thời gian làm đồ án: 03/02/2020
3.Thời gian làm đồ án: 03/02/2020 – 12/04/2020
Sinh viên không đi đúng nhóm & giảng viên hướng dẫn sẽ không có điểm đồ án.
4.Thời gian sinh viên nộp bài  & bảo vệ:
12/04/2020 – 19/04/2020

II. Danh sách chia nhóm & lịch giảng đề:

2.1. Ngành Kỹ thuật xây dựng:

- Danh sách chia nhóm: sinh viên tải về tại đây

- Sinh viên chủ động liên hệ GVHD trước ngày 07/01/2020

2.2. Ngành Kỹ thuật công trình giao thông

Danh sách chia nhóm: sinh viên tải về tại đây

- Sinh viên chủ động liên hệ GVHD trước ngày 09/01/2020

2.3. Ngành Quy hoạch vùng & đô thị: đang cập nhật

2.4. Ngành Kiến trúc: đang cập nhật