Skip to main content
x

Thông báo tổ chức mở lớp ôn tập cho sinh viên được cứu xét gia hạn đào tạo hoặc các môn không còn mở trong chương trình đào tạo

      Tổ chức mở lớp ôn tập cho sinh viên được cứu xét gia hạn đào tạo hoặc các môn không còn mở trong chương trình đào tạo

      Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên (SV) đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 09/2019, Phòng đại học (PĐH) lập kế hoạch tổ chức mở lớp ôn tập cho SV còn nợ các môn học không còn mở trong chương trình đào tạo hiện hành (không có môn thay thế) hoặc SV thuộc diện cứu xét gia hạn đào tạo, như sau:


1. 20/05 – 22/05/19    
Căn cứ danh mục môn học không còn mở trong CTĐT (căn cứ trên quyết định ban hành danh mục môn tương đương/thay thế) Khoa quản lý môn học đề nghị PĐH cung cấp danh sách SV nợ môn học.


2.22/05-24/05/2019    
Căn cứ tình hình nợ môn của SV thuộc diện quá hạn đào tạo được cứu xét gia hạn, Khoa quản lý SV (Khoa QLSV) đề xuất Khoa quản lý môn học (Khoa QLMH) tổ chức mở lớp ôn tập cho SV.
Lưu ý: Chỉ áp dụng cho các môn học không mở trong HKhè/ 2018-2019.


3.23/05-25/05/2019    
Phòng Đại học cung cấp danh sách SV nợ môn theo yêu cầu của Khoa.


4.27/05 -29/05/2019    
Khoa QLMH phối hợp với Khoa QLSV thông báo danh sách các môn mở lớp ôn tập  cho SV.
Các Khoa thông báo cho SV về Kế hoạch đăng ký các môn học thuộc các lớp trả nợ này. SV chỉ đạt điểm 5,0 tối đa cho các môn trả nợ này.


5.30/05 – 06/06/2019    
SV ĐKMH trực tiếp tại Khoa QLMH
Lưu ý: Đối với các môn Anh văn (trừ môn Anh văn cuối thi chứng chỉ đầu ra) SV đăng ký tại khoa QLSV. 


6.07/06 – 14/06/2019    
Khoa QLMH chốt danh sách SV tham gia chính thức, tổng hợp thành Đề xuất mở lớp cùng TKB dự kiến 


7.17/06-21/06/2019    
P. Đại học, P. Khảo thí & kiểm định chất lượng (P.KT&KĐCL), P.Tài chính phản biện


8.28/06-02/07/2019    
Khoa trình BGH phê duyệt đề xuất và chuyển về P.Đại học, P.Tài chính đề xuất đã được BGH phê duyệt.


9.08/07-10/07/2019
Khoa thông báo danh sách SV ĐKMH đủ điều kiện và mốc thời gian đóng học phí
- Khoa thông báo thời khóa biểu dự kiến cho SV.
- Khoa chuyển danh sách SV về Phòng Đại học


10. 12/07/2019    
P.Đại học tổng hợp danh sách SV và chuyển cho P. Tài chính thu học phí.


11. 17/07 – 19/07/2019
SV đóng học phí tại P. Tài chính.
Kết thúc đợt học phí, Phòng tài chính chuyển danh sách đóng học phí về P. Đại học và các Khoa.


12. 22/07 – 11/08/2019    
Khoa tổ chức giảng dạy theo Kế hoạch đã được duyệt.


13. 29/07 – 03/08/2019
Phòng Đại học xếp lịch thi và công bố lịch thi


14. 19/08 – 23/08/2019    
P.KT&KĐCL tổ chức thi.
 

Tags