Skip to main content
x

Kế hoạch và danh sách chia nhóm làm đồ án môn học HK1, 19 - 20

I. KẾ HOẠCH
Làm đồ án môn học, học kỳ 1 năm học 2019 - 2020
Theo kế hoạch giảng dạy, trong học kỳ 1/2019 - 2020 sinh viên khoa Kỹ thuật công trình  làm các đồ án môn học. Kế hoạch thực hiện như sau:
1.Tuần: 19/08/2019 – 28/08/2019 Giảng viên hướng dẫn giảng đề
2.Chính thức tính thời gian làm đồ án: 29/08/2019
3.Thời gian làm đồ án: 29/08/2019 – 22/11/2019
Sinh viên không đi đúng nhóm & giảng viên hướng dẫn sẽ không có điểm đồ án.
4.Thời gian sinh viên nộp bài  & bảo vệ: 22/11/2019 – 30/11/2019
II. DANH SÁCH CHIA NHÓM & LỊCH GIẢNG ĐỀ
1. Ngành kiến trúc:
1.1 Hoạt thất 7:
- Danh sách chia nhóm: theo dõi tại buổi giảng đề
- Lịch giảng đề:Thứ 5 (22/8/2019), 13h00, phòng D0606
1.2 Họa thất 3:
- Danh sách chia nhóm: theo dõi tại buổi giảng đề
- Lịch giảng đề:Thứ 3 (27/8/2019), 14h00, phòng 
1.3 Họa thất 5:
- Danh sách chia nhóm: theo dõi tại buổi giảng đề
- Lịch giảng đề:Thứ 5 (22/8/2019), 9h30, phòng D0502
2. Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng
2.1 Đồ án thi công :
- Danh sách chia nhóm: tải về
- Lịch giảng đề: SV liên hệ trực tiếp GVHD
2.2 Đồ án kết cấu thép:
- Danh sách chia nhóm: tải về
- Lịch giảng đề: 15h30,thứ 5 (5/09/2019), phòng D0402

3. Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
- Danh sách chia nhóm ---.> tải về

- Sinh viên chủ động liện hệ GVHD trước 11/9/2019
4. Ngành quy hoạch vùng & đô thị
- Đang cập nhật