Skip to main content
x

Kế hoạch thực hiện HPNN môn Tham quan công trường (ngành xây dựng & cầu đường) HK1, 19 - 20

                                 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HỌC PHẦN NGHỀ NGHIỆP
                               Tham quan công trường học kỳ 1, năm học 2019 - 2020
Theo kế hoạch năm học, trong học kỳ 1/2019- 2020 sinh viên ngành kỹ thuật xây dựng & kỹ thuật công trình giao thông hệ chính quy, khoa Kỹ thuật công trình sẽ tham gia thực tập công nhân & tham quan công trường. Kế hoạch thực hiện như sau:
1.Ngày 07/11/2019: Giảng viên hướng dẫn làm việc với sinh viên
Thời gian: 
+ Ngành kỹ thuật xây dựng: 15h00, thứ 5 (07/11/2019), phòng D0202
+ Ngành kỹ thuật CT giao thông: 15h00, thứ 5 (07/11/2019), phòng D0102
2.Thời gian thực tập: từ 04/11/2019 đến 08/12/2019
3. Thời gian sinh viên nộp báo cáo  thực tập công nhân cho giảng viên hướng dẫn: 10/12/2019.
Chú ý:
Sinh viên xin giấy giới thiệu tại văn phòng khoa Kỹ thuật công trình (D005).
                                                                                                     KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH