Skip to main content
x

Kế hoạch và danh sách chia nhóm làm đồ án môn học HK1, 18 - 19

I. KẾ HOẠCH
Làm đồ án môn học, học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
Theo kế hoạch giảng dạy, trong học kỳ 1/2018 - 2019 sinh viên khoa Kỹ thuật công trình  làm các đồ án môn học. Kế hoạch thực hiện như sau:
1.Tuần: 29/08/2018– 9/09/2018 Giảng viên hướng dẫn giảng đề
2.Chính thức tính thời gian làm đồ án: 10/09/2018
3.Thời gian làm đồ án: 10/09/2018 – 01/12/2018 (12 tuần)
Sinh viên không đi đúng nhóm & giảng viên hướng dẫn sẽ không có điểm đồ án.
4.Thời gian sinh viên nộp bài  & bảo vệ:
01/12/2018 – 8/12/2018

II. DANH SÁCH CHIA NHÓM & LỊCH GIẢNG ĐỀ

1. Ngành kỹ thuật xây dựng
- Danh sách chia nhóm tải về
- Lịch giảng đề: Sinh viên chủ động liên hệ giảng viên hướng dẫn trước ngày 10/9/2018

- Lịch giảng đề Đồ án kết cấu thép:

+ Nhóm Thầy Trần Quốc Hùng: thứ 7 (8/9), lúc 15h20, phòngD0505

+ Nhóm Thầy Bùi Quốc Bảo: thứ 6 (7/9), lúc 9h25, phòng D0105

+ Nhóm Thầy Võ Việt Hải: thứ 3 (11/9), lúc 13h30, phòng D502

- Lịch giảng đề Đồ án thi công: 

+ Nhóm Thầy Từ Đông Xuân: thứ 5 (13/9), lúc 8h30, phòng D0502


2. Ngành kỹ thuật công trình giao thông
- Danh sách chia nhóm tải về
- Lịch giảng đề: Sinh viên chủ động liên hệ giảng viên hướng dẫn trước ngày 10/9/2018
3. Ngành quy hoạch vùng & đô thị
- Danh sách chia nhóm tải về
- Lịch giảng đề: Sinh viên chủ động liên hệ giảng viên hướng dẫn trước ngày 10/9/2018
4. Ngành kiến trúc
- Danh sách chia nhóm tải về
- Lịch giảng đề: Sinh viên chủ động liên hệ giảng viên hướng dẫn trước ngày 10/9/2018