Skip to main content
x

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO- NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG- CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Mã ngành:7580205
Chương trình: Chương trình tiêu chuẩn

Nội dung

Số tín chỉ

Tổng cộng

Bắt buộc

Tự chọn

Kiến thức giáo dục đại cương

53

 

 

Lý luận chính trị

10

10

0

Khoa học xã hội

2

2

0

Khoa học tự nhiên

15

19

0

Ngoại ngữ

15

15

0

Kỹ năng hỗ trợ

7

5

0

Tin học

4

4

0

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

90

 

 

Kiến thức cơ sở ngành

36

36

0

Kiến thức chuyên ngành

54

40

14

Khóa luận tốt nghiệp (tương đương)

8

8

0