Skip to main content
x

Chương trình đào tạo 2018 ngành Kiến trúc chương trình Tiêu chuẩn

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:                
Ngành: Kiến trúc, Mã ngành: 7580101            
Chương trình: Chương trình tiêu chuẩn 
    

 STT Khối kiến thức Tổng số tín chỉ
    Tổng số tín chỉ Bắt buộc Tự chọn
1 Kiến thức giáo dục đại cương:  36  tín chỉ  
1.1 Môn lý luận chính trị, pháp luật 10 10  
1.2 Khoa học xã hội 2 2  
1.3 Khoa học tự nhiên      
1.4 Tiếng Anh 15 15  
1.5 Cơ sở tin học 4 4  
1.6 Kỹ năng hỗ trợ 5 5  
1.7 Giáo dục thể chất Cấp chứng chỉ GDTC
1.8 Giáo dục quốc phòng Cấp chứng chỉ GDQP
2 Kiến thức giáo dục chuyên ngành: 102 tín chỉ  
2.1 Kiến thức cơ sở 8 8  
2.2 Kiến thức ngành 82 74 8
2.2.1 Kiến thức chung 27 27  
  Các môn chung và môn bắt buộc 27 27  
2.2.2 Kiến thức chuyên  ngành 55 47 8
  Các môn chung và môn bắt buộc 47 47  
  Các môn học tự chọn (Nhóm 1) 2   2
  Các môn học tự chọn (Nhóm 2) 2   2
  Các môn học tự chọn (Nhóm 3) 4   4
2.3 Tập sự nghề nghiệp 2 2  
2.4 Khóa luận TN hoặc tự chọn chuyên ngành 10   10
    138 120 18

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO