Skip to main content
x

Kế hoạch cảnh báo và xử lý học vụ sinh viên quá hạn đào tạo, sinh viên nghỉ học tạm thời quá thời hạn đợt tháng 10/2019

Danh sách sinh viên bị XLHV: tải về

Kế hoạch thực hiện sinh viên xem chi tiết tại đây