Skip to main content
x

Thời khóa biểu và danh sách chia nhóm Thực tập trắc địa HK2, năm học 2018 - 2019

1. Thời khóa biểu Thực tập trắc địa:

- Sinh viên tải về tại đây

2. Danh sách chia nhóm:

- Sinh viên tải về tại đây

* Sinh viên thực tập không đúng nhóm được phân công, sẽ không được công nhận điểm môn học.