Skip to main content
x

Kế hoạch và danh sách làm đồ án môn học học kỳ dự thính 2, năm học 2018 - 2019

KẾ HOẠCH VÀ DANH SÁCH LÀM ĐỒ ÁN MÔN HỌC HỌC KỲ DỰ THÍNH 2, NĂM HỌC 2018 - 2019

I. KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN MÔN HỌC HKDT2, 18 - 19:

1. Tuần: 14/03/2019 - 23/03/2019 Giảng viên hướng dẫn giảng đề

2. Chính thức tính thời gian làm đồ án: 25/03/2019

3. Thời gian làm đồ án: 25/03/2019 - 01/06/2019 

Sinh viên không đi đúng nhóm & giảng viên hướng dẫn (GVHD) sẽ không có điểm đồ án.

4. Thời gian sinh viên nộp bài  & bảo vệ: 01/06/2019 – 05/06/2019

II. DANH SÁCH CHIA NHÓM & LỊCH GIẢNG ĐỀ:

1. Ngành  kỹ thuật xây dựng

1.1. Danh sách chia nhóm: tải về

1.2. Lịch giảng đề:

- Đồ án nền móng:

+ Lịch giảng đề lúc 14h00 -16h00, thứ 2, ngày 18/03/2019 tại sảnh nhà D

- Đồ án kết cấu thép:

+ Lịch giảng đề lúc 15h30, thứ 5, ngày 18/03/2019, phòng D0202

- Đồ án kết cấu BTCT 2:

+ SV chủ động liên hệ GVHD (theo file đính kèm)

2. Ngành kỹ thuật công trình giao thông

2.1. Danh sách chia nhóm: tải về

2.2. Lịch giảng đề: Sinh viên chủ động liên hệ GVHD

3. Ngành kiến trúc

3.1. Danh sách chia nhóm: tải về 

3.2. Lịch giảng đề:

 - Đồ án nội thất:

+ Lịch giảng đề lúc 16h00, thứ 4, ngày 20/3/2019, phòng D0506.

- Đồ án kiến trúc 3,4,5:

+ Lịch giảng đề lúc 18h00, thứ 4, ngày 20/3/2019, phòng B302

Tags