Skip to main content
x

Kế hoạch và danh sách làm đồ án môn học học kỳ dự thính 1, năm học 2019 - 2020

KẾ HOẠCH VÀ DANH SÁCH LÀM ĐỒ ÁN MÔN HỌC HỌC KỲ DỰ THÍNH 1 NĂM HỌC 2019 - 2020

I. KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN MÔN HỌC HKDT1 NĂM HỌC 2019 - 2020:

1. Tuần: 03/09/2019 - 15/05/2019 Giảng viên hướng dẫn giảng đề

2. Chính thức tính thời gian làm đồ án: 16/09/2019

3. Thời gian làm đồ án: 16/09/2019 - 31/11/2019 

Sinh viên không đi đúng nhóm & giảng viên hướng dẫn (GVHD) sẽ không có điểm đồ án.

4. Thời gian sinh viên nộp bài  & bảo vệ: 31/11/2019 – 08/12/2019

II. DANH SÁCH CHIA NHÓM & LỊCH GIẢNG ĐỀ:

1. Ngành  kỹ thuật xây dựng

1.1. Danh sách chia nhóm: tải về

1.2. Lịch giảng đề:

- Đồ án bê tông cốt thép: Sinh viên chủ động liên hệ GVHD trước 10/09/2019

- Đồ án dự toán: Sinh viên chủ động liên hệ GVHD trước 10/09/2019

- Đồ án kết cấu thép: Sinh viên chủ động liên hệ GVHD trước 10/09/2019

- Đồ án nền và móng: Sinh viên chủ động liên hệ GVHD trước 10/09/2019

- Đồ án nền móng: Sinh viên chủ động liên hệ GVHD trước 10/09/2019

- Đồ án thi công: Sinh viên chủ động liên hệ GVHD trước 10/09/2019

- Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 1 & đồ án kết cấu bê tông cốt thép 2: Giảng đề lúc 10h00 thứ 2, ngày 09/09/2019

tại phòng 1 lầu 3, thư viện Đại học TDT (Presentation room 3F-1)

2. Ngành kỹ thuật công trình giao thông

2.1. Danh sách chia nhóm: tải về

2.2. Lịch giảng đề:  tất cả các nhóm đồ án sinh viên chủ động liên hệ GVHD trước 10/09/2019

3. Ngành kiến trúc

3.1. Danh sách chia nhóm: tải về 

3.2. Lịch giảng đề:tất cả các nhóm đồ án sinh viên chủ động liên hệ GVHD trước 10/09/2019

4. Ngành quy hoạch vùng & đô thị

3.1. Danh sách chia nhóm: tải về 

3.2. Lịch giảng đề: tất cả các nhóm đồ án sinh viên chủ động liên hệ GVHD trước 10/09/2019

Tags