Skip to main content
x

Kế hoạch và danh sách làm đồ án môn học HK2, năm học 2018 - 2019

I. KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN MÔN HỌC HK2, 18 - 19:

1. Tuần: 11/02/2019 – 24/092/2019 Giảng viên hướng dẫn giảng đề

2. Chính thức tính thời gian làm đồ án: 25/02/2019

3. Thời gian làm đồ án: 25/02/2019 – 19/05/2019 (12 tuần)

Sinh viên không đi đúng nhóm & giảng viên hướng dẫn (GVHD) sẽ không có điểm đồ án.

4. Thời gian sinh viên nộp bài  & bảo vệ: 20/05/2019 – 26/05/2019

- 27/05/2019 hạn chót nộp điểm đồ án về Khoa

II. DANH SÁCH CHIA NHÓM & LỊCH GIẢNG ĐỀ:

1. Ngành  kỹ thuật xây dựng

1.1. Danh sách chia nhóm: tải về

1.2. Lịch giảng đề:

- Đồ án bê tông cốt thép:

+ Nhóm Thầy Nguyễn Tấn, sinh viên gửi email đến địa chỉ nguyentan@tdtu.edu.vn để nhận đề trước

ngày 22.02. Lịch gặp lúc 14h00 ngày 23/02 tại sảnh B

2. Ngành kỹ thuật công trình giao thông; cập nhật 21/02

2.1. Danh sách chia nhóm: tải về

2.2. Lịch giảng đề: Sinh viên chủ động liên hệ GVHD

3. Ngành kiến trúc

3.1. Danh sách chia nhóm: tải về 

3.2. Lịch giảng đề:Sinh viên chủ động liên hệ GVHD

4. Ngành quy hoạch vùng & đô thị

4.1. Danh sách chia nhóm: tải về

4.2. Lịch giảng đề:Sinh viên chủ động liên hệ GVHD