Skip to main content
x

Kế hoạch TSNN, KLTN/ĐATN/môn thay thế TN Đợt 1A năm học 2018-2019

Căn cứ theo Kế hoạch năm học 2018-2019, Khoa Kỹ thuật công trình thông báo Kế hoạch Tập sự nghề nghiệp (TSNN), Đồ án tốt nghiệp/môn thay thế tốt nghiệp (KLTN/ĐATN/môn thay thế TN) Đợt 1A năm học 2018 - 2019 dành cho hệ chính quy như sau:
    
1.Từ 10h ngày 01/11 đến 10h ngày 03/11/2018:

Sinh viên (SV) đăng nhập vào Hệ thống thông tin SV (https://student.tdt.edu.vn) chọn phân hệ Đăng ký môn học, ĐĂNG KÝ TSNN.
Lưu ý:  
- P. Đại học chỉ xét SV đủ điều kiện TSNN đối với SV có thực hiện việc đăng ký. SV không đăng ký TSNN đợt này sẽ đăng ký TSNN đợt sau. 
- Những SV đủ điều kiện nhưng không hoàn thành học phí TSNN sẽ không được tham gia TSNN, đồng thời học phí TSNN sẽ bị ghi nợ sang học kỳ sau. SV phải đăng ký và đóng tiền để thực hiện lại TSNN trong đợt tiếp theo.


2.Từ 10h ngày 05/11 đến 9h ngày 07/11/2018:

SV đăng nhập vào Hệ thống thông tin SV (https://student.tdt.edu.vn) chọn phân hệ Đăng ký môn học, ĐĂNG KÝ KLTN/ĐATN/môn thay thế TN.
Đối tượng: 
- SV khoa Kỹ thuật công trình, từ khóa tuyển sinh 2015 trở về trước.
Lưu ý:
- SV đăng ký môn thay thế TN (nếu không có nhu cầu làm KLTN). 
- SV đăng ký KLTN/ĐATN phải đăng ký đồng thời với môn thay thế TN (Phòng đại học sẽ chạy xét SV đủ điều kiện làm KLTN/ĐATN, trường hợp SV không đủ điều kiện sẽ xét điều kiện học môn thay thế TN).


3.23/11/2018: Dựa vào danh sách SV có đăng ký TSNN, P. Đại học công bố danh sách SV đủ điều kiện tham gia TSNN trên trang web http://undergrad.tdtu.edu.vn/ và chuyển dữ liệu SV cho Khoa, Phòng Tài chính


4.03/12/2018:  Phòng đại học chuyển dữ liệu SV đăng ký TSNN cho phòng Tài chính.


5.10/12-12/12/2018: SV đóng tiền TSNN tại Phòng Tài chính. 
Lưu ý: Học phí TSNN nằm trong học phí HK1/2018-2019, SV nợ học phí TSNN sẽ không đủ điều kiện dự thi các môn học HK2/2018-2019 (bao gồm học phần TSNN & các môn học khác).


6.17/12/2018: Phòng Tài chính chuyển dữ liệu SV đóng tiền về Phòng Đại học, các Khoa.


7.17/12-03/01/2019: Khoa phân công giảng viên hướng dẫn SV TSNN.


8.03/01/2018- 23/3/2019:  SV thực hiện TSNN( lịch gặp GV Khoa thông báo sau)


9.Từ 9h ngày 14/2 - 9h ngày 20/02/2019: Đăng ký thi Kỹ năng thực hành chuyên môn Đợt 1 
Đối tượng: SV tất cả các khoa - khóa 19 (tuyển sinh 2015) trở về sau hoặc SV khóa 18 (tuyển sinh 2014) trở về trước nợ Kỹ năng thực hành chuyên môn từ HK3/2017-2018.


10.11/3 - 14/3/2019: Thi Kỹ năng thực hành chuyên môn dành cho SV khóa 18 (tuyển sinh 2014) trở về trước đang TSNN
(P. Đại học công bố lịch thi 18/02/2019)


11.18/2 - 24/2/2019: SV khóa 18 trở về trước đang TSNN, có điểm đạt KNTHCM từ HK3/2017-2018, nộp đơn chuyển điểm tại văn phòng tư vấn và hỗ trợ (Phòng E0001)


12.18/3-22/3/2019: SV đóng tiền thi Kỹ năng thực hành chuyên môn Đợt 1 tại P. Tài chính


13.27/3/2019: Công bố danh sách SV đủ điều kiện KLTN/ĐATN/môn thay thế TN trên website http://undergrad.tdtu.edu.vn/ và thông báo về Khoa.


14.03/4-05/4/2019: SV đóng tiền KLTN/ĐATN/môn thay thế TN tại P. Tài chính
Lưu ý: Học phí KLTN/ĐATN/môn thay thế TN nằm trong học phí HK2/2018-2019, SV nợ học phí TSNN sẽ không đủ điều kiện dự thi các môn học HK2/2018-2019 (bao gồm học phần KLTN/ĐATN/môn thay thế TN & các môn học khác).


15.08/4-12/4/2019: Khoa phân công giảng viên hướng dẫn SV KLTN/ĐATN.


16.15/4-20/4/2019: Thi Kỹ năng thực hành chuyên môn Đợt 1. 
(P. Đại học công bố lịch thi 25/3/2019)

Tags