Skip to main content
x

Kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp đợt tháng 09/2019 (chi tiết)

KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (chi tiết)
Học kỳ 2, năm học 2018 - 2019

 (Hệ chính quy, Liên thông, VB2, VHVL – TP. Hồ Chí Minh)
- 22/04/2019: Chuyển dữ liệu SV đóng tiền về Khoa     
- 26/04/2019: Họp hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp. Phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp 
+ Ngành kỹ thuật xây dựng: 14h00, ngày 26/04/2019, phòng ...đang cập nhật
+ Ngành kỹ thuật công trình gia thông: 14h00, ngày 26/04/2019, phòng ...đang cập nhật
+ Ngành quy hoạch vùng & đô thị: 14h00, ngày 26/04/2019, phòng ...đang cập nhật
+ Ngành kiến trúc: 14h00, ngày 26/04/2019, phòng ...đang cập nhật
- 29/04/2019 -> 11/08/2019: Sinh viên làm đồ án tốt nghiệp         
- 17/06→ 20/06/2019: Sinh viên nộp Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện  đồ án tốt nghiệp (giữa kỳ)         
- 11/08/2019 -> 15/08/2019: Sinh viên nộp đồ án tốt nghiệp (Bảng in và file trên hệ thống chống đạo văn)         
- 15/08/2019 -> 25/08/2019: Chấm phản biện, thành lập Hội đồng, chấm đồ án tốt nghiệp