Skip to main content
x

Kế hoạch cảnh báo và xử lý học vụ sinh viên có kết quả học tập kém năm học 2018 -2019

                                                                                                                          THÔNG BÁO
                                 KẾ HOẠCH CẢNH BÁO, XỬ LÝ HỌC VỤ VÀ GỬI KẾT QUẢ HỌC TẬP, ĐIỂM RÈN LUYỆN HK2 & HK HÈ/2018-2019

                                                                                       (Trích thông báo số 2319/TB-TĐT ngày 20/8/2019)
          Căn cứ kế hoạch năm học 2018-2019, Nhà trường thông báo kế hoạch gửi kết quả học tập, điểm rèn luyện HK2/2018-2019; kết quả cảnh báo học vụ, xử lý học vụ HK2/2018-2019 đối với sinh viên (SV) có kết quả học tập rơi vào diện được quy định trong Điều 13 của Quy định tổ chức và quản lý đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 1174/2017/QĐ-TĐT ngày 11/7/2017 như sau:
I. Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và xử lý học vụ buộc thôi học:
- Danh sách tải về
II. Kế hoạch cảnh báo & xử lý học vụ:
- 9/9 - 14/9/2019: Khoa tiếp nhận đơn của SV và nhận phản hồi từ phụ huynh SV. Khoa tư vấn cho SV & phụ huynh SV nằm trong diện cảnh báo học vụ, xử lý học vụ. 
- 12/9 - 14/9/2019: Sau thời hạn nhận phản hồi của phụ huynh, Khoa gửi thư bảo đảm về gia đình đối với trường hợp không nhận phản hồi hoặc không liên hệ được phụ huynh.
- 07-09/10/2019: Phòng đại học thông báo kết quả xử lý học vụ cho các Khoa. Khoa thông báo cho sinh viên. Đối với những trường hợp sinh viên không được cứu xét học tiếp, Khoa hướng dẫn sinh viên nộp đơn đề nghị cứu xét chuyển bậc đào tạo (đối với những ngành có đào tạo cao đẳng thuộc Bộ Lao động thương binh và xã hội).
- 09/10-11/10/2019: Khoa nhận đơn đề nghị chuyển bậc đào tạo và tập hợp đơn về Phòng đại học.
- 22/10-24/10/2019: Phòng đại học soạn thảo quyết định buộc thôi học SV trình Ban Giám hiệu.