Skip to main content
x

Thông báo nộp bài Đồ án tốt nghiệp đợt TN tháng 9/2018

Thông báo nộp bài Đồ án tốt nghiệp đợt TN tháng 9/2018

I.Ngành xây dựng:

1. Thời gian nộp bài:

- Thời gian: 8h30 - 9h30, ngày 7/8/2018

- Địa điểm: phòng D004

2. Thời gian nhận bài và bảo vệ: thông báo khi lên nộp bài.

II. Ngành cầu đường: Sinh viên liên hệ GVHD

II. Ngành quy hoạch: Sinh viên liên hệ GVHD